Ochrana osobných údajov

GDPR:

Vážení hostia bezpečie Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. Touto cestou Vám chceme podať základné informácie  o spracovaní Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ:

Penzion Expo – Ing. Blanka Miklasová
Jána Bottu 5
974 01
Banská Bystrica

Nariadenia: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

Zákonné predpoklady:

Poskytovateľ bude v prípade sprostredkovaných, príp. zverejnených údajov na webových stránkach postupovať s ohľadom na platné zákonné predpisy EÚ a predpisy slovenského zákona o ochrane osobných údajov.

Súhlas používateľa s použitím údajov:

Aby bolo s užívateľom možné uzavrieť v prípade objednávky služby alebo tovaru kúpo-predajnú zmluvu, je užívateľ povinný poskytnúť prevádzkovateľovi nevyhnutné osobné údaje potrebné pre uzavretie tejto zmluvy.

Užívateľ má právo súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Prevádzkovateľ môže osobné údaje naďalej uchovávať a spracovávať, pokiaľ existuje legálna povinnosť takéto údaje uchovávať a spracovávať.

Prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje vo forme Cookies uložených v internetovom prehliadači užívateľa na zlepšenie poskytovaných služieb alebo pri analýze výsledkov.

Užívateľ má možnosť zastaviť použitie Cookies a tým pádom možnosť na zrušenie jeho odoslania na server v prípade opätovnej požiadavky servera. Viac informácií o Cookies nájdete v sekcii Cookies.

Tieto internetové stránky sa menia a udržiavajú spolu s externými poskytovateľmi služieb. V niektorých prípadoch môžu dostať poskytovatelia prístup aj k otvoreným údajom. Predtým sú zaviazaní k tomu, aby získané údaje použili výhradne podľa pokynov a pre potreby úprav a po ukončení prác ich vymazali.

Prevádzkovateľ kladie veľký dôraz na bezpečné používanie internetu a elektronických médií slúžiacich na prenos údajov. Vyzýva však užívateľov aby sa snažili o čo najvyššie zabezpečenie z ich strany a to použitím aktuálnej verzie internetového prehliadača, utajením bezpečnostných prvkov slúžiacich na prístup k účtu, opatrnosť pri prenose údajov prostredníctvom eletronických médií a internetu.

V prípade úniku alebo krádeže osobných údajov je prevádzkovateľ povinný informovať Úrad na ochranu osobných údajov, maximálne do 72 hodín od zistenia úniku.

Vysvetlenie pojmu „osobný údaj“ a jeho použitie,

Osobné údaje sú podľa Článku 4 odsek 1 nariadenia GDPR akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej alebo právnickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba alebo právnická osoba, je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej alebo právnickej osoby.

Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje k fyzickej alebo právnickej osobe a prevádzkovateľ je schopný na základe tejto informácie fyzickú osobu alebo právnickú osobu identifikovať.

Základné osobné a identifikačné údaje Údaje potrebné k uzavretiu a plneniu uzavretej kúpno-predajnej zmluvyV prípade jednorázového predaja môže byť rozsah osobných údajov zúžený na základné osobné údaje.Užívateľ je povinný vyplniť len osobné údaje označené hviezdičkou a popisom „Povinné“.Príklady osobných údajov, ktoré môžu byť vyžadované v prípade konkrétnych formulárov alebo objednávok:

 • Akademický titul
 • Meno a priezvisko
 • Obchodný názov firmy/spoločnosti
 • Rodné číslo alebo dátum narodenia
 • IČO, DIČ
 • Adresa trvalého pobytu
 • Adresa sídla firmy/spoločnosti, miesto podnikania
 • Fakturačná adresa
 • Čísla identifikačných dokladov
 • Identifikačné údaje zákonného zástupcu alebo kontaktnej osoby
 • Číslo účtu
 • Telefónne číslo
 • E-mail
 • Cookies uložené v internetovom prehliadači užívateľa

Právo na informácie o uchovaných a spracovaných osobných údajoch a právo na vymazanie údajov, vymazanie konta, úpravu osobných údajov

Užívateľ má nárok na výpis svojich osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ uchováva, ich opravu alebo vymazanie údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Užívateľ má právo na vymazanie svojho konta, ktoré bolo zaregistrované na internetovej stránke užívateľom alebo poskytovateľom. V prípade žiadosti o vymazanie osobných údajov, vymazanie užívateľského konta alebo úpravu uchovávaných osobných údajov môže užívateľ kontaktovať prevádzkovateľa osobne, telefonicky alebo e-mailom Účel spracovania a uchovania osobných údajov a dĺžka uchovania osobných údajov Rozsah a dĺžka spracovania a uchovávania osobných údajov závisí od účelu použitia osobných údajov a od právnych predpisov. Poskytovateľ spracováva a uchováva osobné údaje za účelom plnenia zmluvy, v prípade, že by jej plnenie bez osobných údajov užívateľa nebolo možné. Spracovanie a uchovanie údajov z dôvodu plnenia zmluvy na základe platných zákonných povinností nie je možné odmietnuť. Osobné údaje sú pre tento účel spracované a uchované v rozsahu a po dobu nutnú pre naplnenie tejto činnosti alebo po dobu, ktorá je stanovená zákonom. Osobné údaje sú po uplynutí tejto doby vymazané. Možné dôvody uchovania a spracovania osobných údajov:

 • Identifikácia zákazníka a vyúčtovanie za služby a produkty
 • Poskytovanie služieb elektronickej komunikácie alebo platobných transakcií
 • Plnenie zákonom stanovených daňových povinností
 • Výmena údajov medzi prevádzkovateľmi služieb elektronických komunikácií, ktoré zabezpečujú prístup k telekomunikačným sieťam, prevádzku informačných systémov a prevádzku kamerových systémov, pre zabezpečenie servisu, prevádzky a vyúčtovanie.
 • Analýza zákazníkov prostredníctvom služieb tretích strán ako napríklad Google AdWords, Facebook Ads, Remarketing, Analýza návštevnosti a demografických údajov, analýza správania užívateľa a pod.
 • Zaistenie dôkazov pre prípad nutnosti obhajoby prevádzkovateľa
 • Evidencia neplatičov

Osobné údaje, faktúry a iné nevyhnutné doklady spojené s nákupom služby alebo produktu budú spracované a uchované po dobu, ktorú stanovuje zákon.

Účel spracúvania: rezervácia hostívedenie ubytovacej agendy a plnenie povinností ubytovateľa.

Doba uchovávania: 10 rokov

Práva dotknutej osoby:
Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k Vašim osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo v prípade poskytnutia súhlasu, svoj súhlas kedykoľvek odvolať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, www.dataprotection.gov.sk